Prva stran
Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933, UDK 80
© Zveza društev Slavistično društvo Slovenije
http://www.jezikinslovstvo.com

Naslov uredništva
Jezik in slovstvo, Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
jezikinslovstvo@ff.uni-lj.si

Glavna in odgovorna urednica
Mojca Smolej (Univerza v Ljubljani)

Uredniki
Aleksander Bjelčević (Univerza v Ljubljani)
Nataša Pirih Svetina (Univerza v Ljubljani)
Hotimir Tivadar (Univerza v Ljubljani)

Uredniški odbor
Agnieszka Będkowska-Kopczyk (Univerza v Gradcu)
Monika Gawlak (Šlezijska univerza v Katovicah)
Mira Krajnc Ivič (Univerza v Mariboru)
Boža Krakar Vogel (Univerza v Ljubljani)
Ivana Latković (Univerza v Zagrebu)
Karin Marc Bratina (Univerza v Trstu)
Đurđa Strsoglavec (Univerza v Ljubljani)

Tehnična urednica
Ivana Zajc

Urednik spletne izdaje
... (Univerza v Ljubljani)

Oblikovanje naslovnice
Đanino Božić

Tisk
Tisk: Nonparel d. o. o., Medvode

Naklada
460 izvodov

Vključenost v podatkovne baze
dLib – Digitalna knjižnica Slovenije
EBSCO
ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities
MLA – Modern Language Association of America, NY, ZDA
New Contents Slavistics, Otto Sagner, München, Nemčija
Scopus (Elsevier)
Ulrich’s Periodicals Directory, R. R. Bowker, NY, ZDA

Naročnina
Revijo je mogoče naročiti ali odjaviti samo ob koncu (december) ali začetku (januar) koledarskega leta. Revija izide štirikrat letno.
Naročnina: 20,50 EUR, za člane SDS 16,50 EUR, za študente 10,50 EUR, za tujino 39 EUR. Cena posamične številke je 5,50 EUR, dvojne 10,50 EUR. Cene vključujejo 9,5-odstotni DDV.

Revijo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Oblikovanje spletnih strani
Jure Srpčič