Prva stranŠtevilka 5–6/2010 ~ Issue 5–6/2010Tanja Zimmermann: Metafora in artefakt: bosanski mostovi kot stičišče kultur in (trans)nacionalnih identitet. Jezik in slovstvo. 5–6/2010. 5–23.
Mostovi niso samo funkcionalne gradnje. Njihova metaforična dimenzija jih spreminja v realne ali celo absolutne metafore. Tako ne označujejo samo prostorskih, temveč tudi časovna razhajanja (sočasnost nesočasnega) ter omogočajo srečanje in izmenjavo različnih nacionalnih in transnacionalnih konstrukcij identitet. Pri tem prevzame most funkcijo kirurškega šiva (suture), ki poveže različne kulturne tradicije in skupnosti. »Prešitje« kultur in identitet nastane s pomočjo specifičnih pripovednih strategij, ki jih lahko primerjamo s psihoanalitičnim postopkom »prešitja« pri Jacquesu Lacanu in Jean-Pierru Oudartu. Le-te so v prispevku analizirane na primerih iz literature (Robert Michel, Ivo Andrić) in filma (Veljko Bulajić: Bitka na Neretvi, Jean-Luc Godard: Notre musique).
Ključne besede: kultura spominjanja | narativika | metafora | interkulturaliteta | film

Tanja Zimmermann: Metaphor and Artefact. Bosnian Bridges as the Juncture of Cultures and (Trans)National Identities. Jezik in slovstvo. 5–6/2010. 5–23.
Bridges are not just functional constructions. Their metaphorical dimension transforms them into real or even absolute metaphors. Thus they not only mark spatial but also temporal divergences (the sychronousness of the asynchronous), enabling encounters and exchanges between various national and transnational constructions of identities. In so doing, the bridge takes on the function of the surgeon’s stitch (suture), connecting various cultural traditions and communities. The “suture” of cultures and identities comes about with the aid of specific narrative strategies, which can be compared with the psychoanalytical procedure of “suture” in Jacques Lacan and Jean-Pierre Oudart. In the present article, these strategies are analysed with regard to examples from literature (Robert Michel, Ivo Andrić) and film (Veljko Bulajić: Bitka na Neretvi, Jean-Luc Godard: Notre musique).
Keywords: kultura spominjanja | narativika | metafora | interkulturaliteta | film

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2010|5-6|5-23Tim Pogačar: »Rodil(a) se je v ...«: biografski kompleks slovenske literarne zgodovine. Jezik in slovstvo. 5–6/2010. 25–34.
Članek poskusi razjasniti, zakaj je biografski okvir na področju slovenske literarne vede relativno pomembnejši kot v drugih vedah. Avtor predlaga nekaj možnih razlag dejstva, zakaj so podatki o rojstvu in smrti pisateljev v literarni zgodovini tako poudarjeni. Ta praksa je lahko pokazatelj (1) prekrivanja akademske literarne vede in kritike, (2) konservativnega pogleda slovenske akademske literarne zgodovine, kot jo tipologizira Hayden White (1973), (3) močne ter pogosto tudi produktivne pozitivistične težnje v slovenski literarni vedi. (4) Prav tako lahko domnevamo, da je ta navada odražala povečan občutek in pričakovanja zgodovinskih sprememb, posebno od leta 1980 dalje. (5) Najbolj spekulativna razlaga je, da je nekdanja praksa na splošno pripisovala starostnim razlikam večji pomen, kar se je odražalo tudi v pisanju o literaturi kot narodnokonstitutivni dejavnosti.
Ključne besede: slovenska literarna zgodovina | sodobno slovensko leposlovje | biografski dostop | mreža – internet

Tim Pogačar: “S/he was born in ...”: The Biographical Complex of Slovene Literary History. Jezik in slovstvo. 5–6/2010. 25–34.
The article attempts to explain why the biographical framework takes a relatively more important position in Slovene literary studies than in other areas of study. The author suggests certain possible explanations for why information about the birth and death of writers gains such emphasis in literary history. This practice could indicate (1) the overlapping of academic literary studies and criticism, (2) the conservative view of Slovene academic literary history, as is identified as typical by Hayden White (1973), or (3) a powerful, and frequently also productive, positivist tendency in Slovene literary studies. (4) It is also assumed that this habit reflects increased sensitivity and expectations regarding historical changes, particularly from 1980 onwards. (5) The most speculative explanation is that in former practice greater meaning was attributed to age differences in general, which is also reflected in writing about literature as a nation-building activity.
Keywords: Slovene literary history | contemporary Slovene literature | the biographical approach | the Internet

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2010|5-6|25-34Ana Jelnikar: Evropa in njeni »drugi«: Kosovel zre na »Vzhod«. Jezik in slovstvo. 5–6/2010. 25–56.
Prispevek obravnava pomen in vlogo, ki ju je imel indijski pesnik Rabindranath Tagore na delo in razmišljanje Srečka Kosovela. Ob tem ko razgrne zgodovinsko logiko, ki je botrovala temu, da se je Kosovel na ozadju lastnega položaja kot zatirani »drugi« znotraj Evrope večstransko poistovetil z indijskim sodobnikom, avtorica ponudi model percepcije »Vzhoda«, ki je drugačen od klasičnega romantičnega ali kolonialističnega »orientalizma«. Tagore je bil za Kosovela pomemben predvsem kot sodobnik, ki se je ukvarjal s podobnimi problemi, kot so mučili tudi mladega pesnika. Avtorico zanima predvsem Kosovelov ambivalentni odnos do Evrope oziroma njegova kritika le-te, ki je primerljiva s Tagorejevo kritiko zahodne civilizacije (imperializma in nacionalizma). Prispevek ponudi izvirno branje Kosovelove pesmi Ekstaza smrti kot protiimperialistične, osvoboditeljske pesmi, ki se ujema še z nekaterimi bolj znanimi pesniki in misleci dekolonizacije iz neevropskega sveta.
Ključne besede: Kosovel | Tagore | nacionalizem | univerzalizem | protiimperialni upor | postkolonialna književnost

Ana Jelnikar: Europe and Its “Other”: Kosovel Gazes towards the East. Jezik in slovstvo. 5–6/2010. 25–56.
The article deals with the significance and role of Indian poet Rabindranath Tagore for the work and reflections of Srečko Kosovel. As well as revealing the historical logic that led to Kosovel, on the background of his own position as a downtrodden “Other” within Europe, identifying in many ways with his Indian contemporary, the author of the present article offers a model of perception of the “East” that differs from classical romantic or colonial “Orientalism”. Tagore was important to Kosovel primarily as a contemporary who was engaged with similar issues to those that concerned the young poet. The article deals primarily with Kosovel’s ambivalent relationship towards Europe, or his criticism of Europe, which is comparable with Tagore’s criticism of Western civilisation (imperialism and nationalism). It offers an original reading of Kosovel’s Ecstasy of Death as an antiimperialist, liberation poem that is in line with certain better known poets and thinkers fromthe non-European world who deal with the decolonisation.
Keywords: Kosovel | Tagore | nationalism | universalism | anti-imperialist resistance | postcolonial literature

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2010|5-6|25-56Alenka Jensterle - Doležal: Fenomen mesta v opusu Ivana Cankarja in Zofke Kveder. Jezik in slovstvo. 5–6/2010. 57–70.
V prispevku se ukvarjamo s semantiko mesta v slovenski moderni: zanima nas povezava Ivana Cankarja in Dunaja in Zofke Kveder in Prage. Slovenska avtorja se uvrščata med večjezične avtorje, ki so pomenili svojevrsten fenomen v mnogokulturni avstro-ogrski monarhiji. Ustvarjala sta na prepihu raznih kultur in jezikov v tujem mestu z različnimi kulturnimi kodi. Avtorja sta bila tudi ustvarjalno povezana: Cankar je imel velik vpliv na ustvarjanje Zofke Kveder, Kvedrova je bila njegova prva prevajalka za nemške bralce in je tako njegovo delo predstavila tudi češki kulturi. Ivan Cankar se je v tem času uveljavil kot najbolj značilen avtor moderne, Zofka Kveder, posredovalka slovenske kulture in literature, je uspela v češki kulturi tudi zaradi Zdenke Háskove. Poseben problem pomeni tematiziranje prostora velikega mesta – metropole – in mestnih motivov v njunem ustvarjanju. Opus Ivana Cankarja je zaznamovan z različnimi dunajskimi motivi (roman Hiša Marije Pomočnice), socialnimi, estetskimi in drugačnimi mestnimi podobami vse od Erotike in Vinjet dalje. Dunaj, predvsem pa izkušnje predmestja (Ottakringa) in središča mesta, ima zelo specifično funkcijo v pripovedni strukturi Cankarjevih črtic. Nasprotno pa je Kvedrova napisala zelo malo o Pragi: v podobah prevladuje slika romantične Prage, označene z zgodovinskimi in kulturnimi emblemi (pripovedka Slikar Novak, roman Hanka).
Ključne besede: slovenska moderna | delo Ivana Cankarja | delo Zofke Kveder | semantika mesta v literaturi

Alenka Jensterle - Doležal: The Phenomenon of the City in the Opus of Ivan Cankar and Zofka Kveder. Jezik in slovstvo. 5–6/2010. 57–70.
The article deals with the semantics of the city in Slovene modernism, in particular with Ivan Cankar’s association with Vienna and Zofka Kveder’s link with Prague. The two Slovene authors are amongst the multilingual authors who represented a unique phenomenon in the multicultural Austro-Hungarian Monarchy. They both undertook their creative work in the atmosphere of various cultures and languages in a foreign city with different cultural codes. The two authors were also linked creatively: Cankar had a great deal of influence on the creativity of Zofka Kveder, who was in turn Cankar’s first translator for German readers, thus also presenting his work to the Czech cultural sphere. At this time, Ivan Cankar was regarded as the most characteristic author of modernism, while Zofka Kveder, a mediator of Slovene culture and literature, succeeded in the Czech cultural sphere, partly thanks to Zdenka Hásková. The treatment of the theme of the space of the large city-metropolis and city motives in their work represents a special issue. The opus of Ivan Cankar is marked by various Viennese motives (the novel The Ward of Mary Help of Christians ), social, aesthetic and other city images from Erotica and Vignettes onwards. Vienna, above all the experience of the suburb (Ottakring) and the city centre, has a very specific function in the narrative structure of Cankar’s sketches. In contrast, Kveder wrote very little about Prague: the image of romantic Prague dominates, marked by historical and cultural emblems (the tale Slikar Novak, the novel Hanka).
Keywords: Slovene modernism | the work of Ivan Cankar | the work of Zofka Kveder | the semantics of the city in literature

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2010|5-6|57-70Elizabeta Jenko: Raziskovalna platforma za specialne didaktike in slovenščina. Jezik in slovstvo. 5–6/2010. 71–80.
Prispevek predstavlja interdisciplinarno platformo za specialne didaktike na Univerzi na Dunaju, ki si je kot prednostno nalogo zastavila povezati raziskovalno in izobraževalno prakso ter specialne didaktike umestiti na ustrezno mesto tako v znanosti kot v izobraževanju. Platforma primerja stanje posameznih specialnih didaktik in išče skupne točke, ki naj bi pripomogle k utemeljitvi krovnega teoretskega modela kot mostu med strokami ter napredovanju tega znanstvenega področja. Nakazan je pomen specialne didaktike za slovenščino v zelo heterogenih okoljih izven Republike Slovenije.
Ključne besede: interdisciplinarnost | izobraževanje | pedagoški študij | slovenistika | specialna didaktika | učni proces

Elizabeta Jenko: A Research Platform for Special Didactics and Slovene. Jezik in slovstvo. 5–6/2010. 71–80.
The article presents an interdisciplinary platform for special didactics at the University of Vienna that has given priority to the task of linking research and educational practice, and to assigning special didactics an appropriate position in both science and education. The platform compares the situation of individual specialist didactics, seeking common points that should contribute to the establishment of a comprehensive theoretical model as a bridge between disciplines, as well as enhancing the advancement of this scientific area. The significance of special didactics for Slovene in the extremely heterogeneous environment outside the Republic of Slovenia is demonstrated.
Keywords: interdisciplinary | education | educational studies | Slovene studies | special didactics | the learning process

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2010|5-6|71-80Ocene in poročila/Reviews and Reports

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2010|5-6|81-90