Prva stranŠtevilka 4/2018 ~ Issue 4/2018Dragica Haramija: Dejavniki bralne pismenosti in družinskega branja v otrokovem predšolskem obdobju. Jezik in slovstvo. 4/2018. 3–15.
Na podlagi rezultatov dveh raziskav bralne pismenosti, ki se navezujeta na predšolsko obdobje otrok, smo opravili analizo različnih raziskav bralne pismenosti in družinskega branja ter pripravili izboljšana izhodišča za razvijanje bralne pismenosti in družinskega branja v predšolskem obdobju. Zajemali smo rezultate ciljnega raziskovalnega projekta Kulturni in sistemski dejavniki bralne pismenosti na Slovenskem in razvojno-raziskovalnega projekta družinske pismenosti V objemu besed. Rezultate smo presojali ob upoštevanju ključnih kompetenc za 21. stoletje (te izhajajo iz osmih ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje), izhodišč o porajajoči se pismenosti, zapisanih v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011), in predlogu Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti (2017). Dejavniki razvoja družinske pismenosti so sistemski in kulturni. Eden ključnih dejavnikov, povezanih s sistemom, je predšolsko izobraževanje, ki ima velik vpliv na družinsko pismenost, saj Kurikulum za vrtce (1999) vzpostavlja temelj za razumevanje različnih dejavnosti v vrtcu, pri čemer se osredinja predvsem na dejstvo, da pismenost zajema vsa področja dejavnosti (gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika).
Ključne besede: predšolsko izobraževanje, bralna pismenost, družinska pismenost, kulturni in sistemski dejavniki bralne pismenosti

Dragica Haramija: Reading Literacy and Family Reading in the Preschool Period. Jezik in slovstvo. 4/2018. 3–15.
Based on the results of two separate surveys regarding reading literacy in the preschool period, we conducted an analysis of various research surveys on reading literacy and family reading and produced an improved platform for the development of reading literacy and family reading in the preschool period. We included the results of a research project entitled Cultural and Systematic Factors of Reading Literacy in Slovenia, and of a research and development project on family literacy entitled Hugged by Words. The results were analysed in the light of key competences for the twenty-first century (based on eight key competences for lifelong learning), the guidelines on emergent literacy as set out within the White Paper on Education (2011), and the proposal of a National Literacy Strategy (2017). The factors in family literacy development are system-related and cultural. One of the key system-related factors is preschool education, which has a tremendous impact on family literacy, as the current Curriculum for Preschool (1999) establishes the foundation for the understanding of different activities in the kindergarten, focusing above all on recognising the fact that literacy extends to all areas of activity (movement, language, art, society, nature, mathematics).
Keywords: pre-primary education, reading literacy, family literacy, cultural and systemic factors of reading literacy

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2018|4|3-15Darija Skubic in Uršula Podobnik: Prepričanja vzgojiteljev o rabi slikanice brez besedila v vrtcu. Jezik in slovstvo. 4/2018. 17–31.
Številne študije poudarjajo pomen slikanice za razvoj bralnih spretnosti predšolskega otroka. Vloga ilustracije kot pomoč otrokom pri ubesedovanju vizualnega in verbalnega, razumevanju besedila in rasti otrokovega besednjaka prav tako dobiva pomembno mesto v različnih raziskavah. Glavni cilj pričujoče raziskave je bil preučiti prepričanja vzgojiteljev o slikanici brez besedila in njeni rabi v vrtcu. Za namen raziskave, v kateri je sodelovalo 175 vzgojiteljev, je bil narejen anketni vprašalnik z 18 trditvami in poslan v naključno izbrane slovenske vrtce. Rezultati so pokazali, da so prepričanja vzgojiteljev o slikanici brez besedila in njeni rabi v vrtcu pozitivna in spodbudna. Prepričanja anketirancev se niso razlikovala glede na spol, starost, delovno mesto oz. delovne izkušnje; pojavile pa so se statistično pomembne razlike v prepričanjih vzgojiteljev glede na kraj, v katerem se vrtec nahaja.
Ključne besede: vrtec, slikanica, slikanica brez besedila, prepričanja vzgojiteljev

Darija Skubic in Uršula Podobnik: Preschool Teachers’ Beliefs about the Use of Wordless Picture Books in Kindergarten. Jezik in slovstvo. 4/2018. 17–31.
Numerous research studies emphasise the importance of picture books for preschool children when developing literacy skills. The role of illustrations as an aid to help children visualise the literary content, understand the text and increase their vocabulary and verbalisation also receives attention in various studies. The main aim of the present study was to investigate preschool teachers’ beliefs about wordless picture books and their use in kindergarten. For this purpose, an 18-item questionnaire was created and sent to randomly selected Slovenian kindergartens. A total of 175 respondents participated in the study. The results show that the attitude of preschool teachers towards wordless picture books and their use is positive and encouraging. The respondents did not differ significantly in their beliefs according to sex, age, education, working position and work experience, although some significant differences did emerge with regard to kindergarten locations.
Keywords: preschool, picture book, wordless picture books, preschool teacher’s beliefs

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2018|4|17-31Mojca Leskovec: Vloga slovenščine kot prvega jezika pri poučevanju nemščine kot drugega/tretjega jezika. Jezik in slovstvo. 4/2018. 33–45.
V zgodovini didaktike tujih jezikov je bila vloga prvega jezika pri poučevanju nadaljnjih jezikov dolgo prezrta, pri sodobnem pouku tujih jezikov pa se ravnamo po didaktičnih in metodičnih načelih, med katerimi mu je bila v okviru raznojezičnosti zopet dodeljena domovinska pravica. Temeljni cilj pouka tujih jezikov je razvoj sporazumevalne zmožnosti, pri kateri se po Skupnem evropskem jezikovnem okviru jeziki povezujejo in medsebojno delujejo. Slovenski učni načrti za nemščino predvidevajo vključevanje prvega jezika. Z anketnim vprašalnikom smo želeli ugotoviti, kako pogosto slovenski učitelji in učiteljice v pouk nemščine kot drugega/tretjega jezika vključujejo slovenščino kot večinski prvi jezik ter s kakšnim namenom. Sodelujoči so pogostnost vključevanja v večini opredelili kot redko. Skoraj dve tretjini jih slovenščino v pouk nemščine vključuje za primerjalno analizo obeh jezikov, dobra polovica pa za razlago slovnice. Kot razlog, da slovenščine v pouk nemščine ne vključujejo pogosteje, so največkrat navedli prepričanje, da mora pouk tujega jezika potekati v ciljnem jeziku.
Ključne besede: slovenščina kot prvi jezik, nemščina kot drugi/tretji jezik, didaktično-metodična načela, raznojezičnost, SEJO, učni načrt

Mojca Leskovec: The Role of Slovenian as a First Language in Teaching German as a Second/Third Language . Jezik in slovstvo. 4/2018. 33–45.
In the history of foreign language didactics, the role of the first language in teaching further languages has been overlooked for a long time. In modern foreign language classrooms, however, it has found its place again, as such classrooms follow didactic-methodological principles, including plurilingualism. The main goal of foreign language teaching is the development of communicative competence, which, according to the Common European Framework of Reference for Languages, is formed through the interrelation and interaction of all of the languages one has learned. Slovenian syllabi for German foresee the integration of the first language. The aim of a survey conducted among Slovenian teachers of German was to determine how often they integrate Slovenian as a first language of the majority into German-as-a-second/third-language classrooms and for what purpose. Most of the teachers defined the frequency as low. Two-thirds of the participants include Slovenian for comparative analysis, while more than half of them use Slovenian when explaining grammar. The most common reason for not including Slovenian in German-as-a-second/third-language classrooms more often was the belief that foreign language classes should be taught in the target language.
Keywords: Slovenian as a first language, German as a second/third language, didactic-methodological principles, plurilingualism, CEFR, Syllabus

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2018|4|33-45Jana Volk: Percepcija slovenskih sredinskih samoglasnikov pri študentih na Obali. Jezik in slovstvo. 4/2018. 47–62.
Prispevek predstavlja rezultate slušnega zaznavanja in prepoznavanja sredinskih samoglasnikov. Med študenti različnih študijskih smeri Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem smo izvedli perceptivni test, rezultate pa primerjali z rezultati raziskav, ki so bile izvedene med študenti slovenistike in slavistike v Ljubljani (Tivadar 2004) ter med dijaki pomurskih srednjih šol (Huber 2006). Podatke perceptivnega testa smo analizirali glede na kriterije: študijska smer, narečna skupina in spol. Ugotovili smo, da študenti na Obali slabše prepoznavajo kakovost sredinskih samoglasnikov kot študentje v Ljubljani in dijaki v Pomurju, da jo najbolje prepoznavajo študentje Slovenistike, bolje jo prepoznavajo ženske anketiranke.
Ključne besede: slovenščina, fonetika, samoglasniki, perceptivni testi, Obala

Jana Volk: The Perception of Slovenian Medial Vowels among Students in the Slovenian Littoral. Jezik in slovstvo. 4/2018. 47–62.
The article presents the results of tests of hearing detection and recognition of medial vowels. Students of various study programmes at the Faculty of Humanities of the University of Primorska participated in the perception test. The results acquired were compared to two studies carried out among students of Slovenian and Slavic studies in Ljubljana (Tivadar 2004) and among high school students in the Pomurje region (Huber 2006). The data obtained with the perception test were analysed according to the criteria of study programme, dialect group and gender. It was determined that students in the Slovenian Littoral have weaker abilities to recognise medial vowel quality compared to students in Ljubljana and Pomurje. The best results were observed among students of Slovenian studies and among female participants.
Keywords: Slovenian, phonetics, vowels, perception tests, Slovenian Littoral

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2018|4|47-62Svetlana Kmecová in Saša Vojtech Poklač: Ona s koso. Nekateri vidiki dojemanja smrti in njihova prisotnost v slovenski in slovaški frazeologiji. Jezik in slovstvo. 4/2018. 63–75.
Ljudi je že od nekdaj zanimala povezava med življenjem in smrtjo ter njuna nepretrganost. Številne vere in vede imajo na to problematiko različne poglede. Ker je vprašanje smrti staro toliko kot človeštvo, najdemo v sodobnih jezikih različne podobe smrti kot nadnaravnega bitja, v katerih se prepletajo in prekrivajo starodavni koncepti z novodobnimi. V obeh jezikih, slovenščini in slovaščini, se je ohranilo največ sledi antropomorfnega dojemanja smrti, torej predstave smrti kot ženskega bitja, prav tako pa so znane tudi zoomorfne in nekatere druge predstave smrti. V prispevku želimo odgovoriti na vprašanje, kako so se omenjene različne predstave smrti odzrcalile v obeh analiziranih jezikih, zlasti v frazeologiji.
Ključne besede: slovenska frazeologija, slovaška frazeologija, smrt, antropomorfne predstave smrti, zoomorfne predstave smrti, smrt kot žensko bitje

Svetlana Kmecová in Saša Vojtech Poklač: Ona s koso. Some Aspects of the Perception of Death and their Reflection in Slovenian and Slovak Phraseologies. Jezik in slovstvo. 4/2018. 63–75.
People have always been interested in the relation between life and death and their continuity. Various religions and sciences have different opinions on the subject. As the issue of death is as old as humankind itself, contemporary languages feature various ideas about death as a supernatural being, with ancient concepts overlapping with more recent ones. Both Slovenian and Slovak contain well-preserved traces of an anthropomorphic perception of death, i.e., death as a female creature, but zoomorphic and other images of death are known, as well. The present paper seeks to answer the question of how the aforementioned ideas are reflected in both of the languages in question, especially in their phraseologies.
Keywords: Slovenian phraseology, Slovak phraseology, death, anthropomorphic concepts of death, zoomorphic concepts of death, death as a female creature

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2018|4|63-75Primož Vitez: Etična sinteza v Cankarjevih političnih spisih. Jezik in slovstvo. 4/2018. 77–86.
Cankarjeva literatura je v svoji zvrstni in tematski raznolikosti dovolj kompleksna, da ne dopušča poenostavljenih analiz glede na tradicionalne literarno-teoretične in literarno-zgodovinske delitve. Čeprav je večino svojih besedil Ivan Cankar zapisal v prozi, je njegov slog v neprekinjenem stiku s poetičnim izvorom njegovega opusa. To ne velja samo za tekste, ki smo jih navajeni brati kot »čisto literaturo«, temveč tudi za tista besedila, s katerimi je Cankar dejavno posegal v kulturno politiko slovenstva v okvirih razpadajoče avstro-ogrske države. Enako kompleksen je njegov idejni pristop k obravnavanim političnim in bivanjskim tematikam, ki ga ne moremo učinkovito razčleniti s pristranskimi ideološkimi pristopi. Cankarjev socializem je prav tako uporniški kot njegov krščanski idealizem. Obe etični načeli, na katerih enakovredno temelji vse Cankarjevo pisanje, sta izpeljani in neločljivo povezani z izvirnimi estetskimi jezikovnimi prijemi, s katerimi je Cankar oplemenitil slovensko besedno umetnost ter »čistil in pomlajeval« politično mišljenje na Slovenskem.
Ključne besede: Ivan Cankar, politični spisi, socializem, krščanstvo, literarna etika

Primož Vitez: Ethical Synthesis in Ivan Cankar’s Political Texts. Jezik in slovstvo. 4/2018. 77–86.
The literary writings of Ivan Cankar are of such thematic and generic complexity that they do not permit a simplistic analysis with regard to traditional theoretical and historical taxonomies. Although the majority of his texts are written in prose, his literary style maintains a fundamental relationship with the poetic basis of his writing. This is true not only of the texts that are normally read as “pure literature”, but also of those engaged in polemics with the predominant Slovenian cultural politics of his time. The same complexity is observed in his literary approaches to political and ontological themes, which cannot be effectively analysed by partial ideological interpretations. Cankar’s socialism is just as imbued with rebellion as his Christian idealism. Both ethical principles are synthesised and essentially applied within the original aesthetic gestures by which Cankar tried to “purify and rejuvenate” Slovenian political thinking.
Keywords: Ivan Cankar, political texts, socialism, Christianity, literary ethics

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2018|4|77-86Špela Virant: Etično versus politično korektno: kontroverze v sodobni literarni vedi. Jezik in slovstvo. 4/2018. 87–99.
Že od antičnih časov so etična vprašanja osrednjega pomena za književnost in literarno vedo. V modernizmu so bila sicer marginalizirana, ob koncu 20. stoletja, po tako imenovanem »etičnem obratu«, so znova vzniknila, v zadnji letih pa so se razprave dodobra razvnele. Prispevek se posveča razmerju med etičnim in politično korektnim v sodobni literarni vedi ter osvetljuje nekatere ključne pojme in problemska žarišča, kakor se izrisujejo v aktualnih kontroverzah. To so predvsem različna pojmovanja literature in etike, pojma empatije in samorefleksije, problem generalizacije oz. univerzalizacije etičnih vrednot ter vidik časa. Opisana problematika je ponazorjena na primeru recepcije Gomringerjeve pesmi avenidas.
Ključne besede: literarna teorija, etika, politična korektnost, empatija, Eugen Gomringer, konkretna poezija

Špela Virant: Ethics versus Political Correctness: Controversies in Contemporary Literary Criticism . Jezik in slovstvo. 4/2018. 87–99.
Since the time of Ancient Greece, ethical questions have been of major importance for literature and literary theory. Although marginalised in Modernism, they reappeared after the “ethical turn” at the end of the twentieth century. The present article focuses on some major topics addressed in current debates: different conceptions of literature and ethics, empathy and self-reflection, generalisation and universality of ethical values, and the aspect of time. The issues discussed will be exemplified by the reception of Gomringer’s poem avenidas.
Keywords: literary theory, ethics, political correctness, empathy, Eugen Gomringer, visual poetry

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2018|4|87-99Alojzija Zupan Sosič: Pripovedi spolnih manjšin v Sloveniji po letu 2000. Jezik in slovstvo. 4/2018. 101–113.
Po letu 2000 je bilo v Sloveniji objavljenih kar 29 pripovednih knjig spolnih manjšin naslednjih avtorjev oziroma avtoric: Braneta Mozetiča, Nataše Sukič, Suzane Tratnik, Gojmira Polajnarja (Borisa Pintarja), Urške Sterle, Jedrt Lapuh Maležič, Vesne Lemaić, Teje Oblak, Nine Dragičević, od katerih sem analizirala le po eno besedilo. Interpretativno analitični pristop, podprt z izhodišči gejevskih in lezbičnih študij ter kvir teorije, je v raziskavi odkril naslednje novosti v LGBTQ pripovedi novega tisočletja: prevlada lezbičnih tem, pojav transspolnih likov, zmanjševanje viktimizacije in subverzija kot modernizacija pripovedne ravni.
Ključne besede: spolne manjšine, lezbične teme, transspolni liki

Alojzija Zupan Sosič: Narratives of Sexual/Gender Minorities in Slovenia since 2000. Jezik in slovstvo. 4/2018. 101–113.
Twenty-nine narrative books written by sexual/gender minorities have been published in Slovenia since 2000. The present study analyses just one text by each of the following authors: Brane Mozetič, Nataša Sukič, Suzana Tratnik, Gojmir Polajnar (Boris Pintar), Urška Sterle, Jedrt Lapuh Maležič, Vesna Lemaić, Teja Oblak and Nina Dragičević. An interpretative analytical approach combined with the starting points of gay and lesbian studies and queer theory found the following novelties in the LGBTQ narrative of the new millennium: the dominance of lesbian topics, the emergence of transsexual characters, the erosion of victimisation, and subversion as modernisation of the narrative level.
Keywords: sexual/gender minorities, lesbian topics, transsexual characters

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2018|4|101-113Matej Šekli: Ocene in poročila: Znanstveni simpozij 1. Toporišičev dan: Skladnja enostavčne povedi. Jezik in slovstvo. 4/2018. 115–119.

Matej Šekli: The First One-Day Scientific Conference In Honour of Jože Toporišič: The Syntax of the Simple Sentence. Jezik in slovstvo. 4/2018. 115–119.

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2018|4|115-119Andreja Žele in Matej Šekli (ur.); Alojzija Zupan Sosič; Franca Buttolo, Irena Selišnik, Jožica Čeh Steger, Aleksander Bjelčevič; Blanka Bošnjak: V branje vam priporočamo. Jezik in slovstvo. 4/2018. 121–123.

Andreja Žele in Matej Šekli (ur.); Alojzija Zupan Sosič; Franca Buttolo, Irena Selišnik, Jožica Čeh Steger, Aleksander Bjelčevič; Blanka Bošnjak: Recommended Reading. Jezik in slovstvo. 4/2018. 121–123.

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2018|4|121-123