Prva stranŠtevilka 3-4/2016 ~ Issue 3-4/2016Aleksander Bjelčevič, Mateja Pezdirc Bartol: Uvodnik: Profesorju Jožetu Koruzi, "enemu tistih, ki naredijo vse okrog tebe znosnejše". Jezik in slovstvo. 3-4/2016. 3–5.

Aleksander Bjelčevič, Mateja Pezdirc Bartol: Editorial. Jezik in slovstvo. 3-4/2016. 3–5.

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2016|3-4|3-5Matjaž Kmecl: Jože Koruza, nekaj spominov nanj. Jezik in slovstvo. 3-4/2016. 7–12.

Matjaž Kmecl: Some memories of Jože Koruza. Jezik in slovstvo. 3-4/2016. 7–12.

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2016|3-4|7-12Janko Kos: Jože Koruza v osebnem spominu. Jezik in slovstvo. 3-4/2016. 13–14.

Janko Kos: Jože Koruza in personal memory. Jezik in slovstvo. 3-4/2016. 13–14.

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2016|3-4|13-14Aleksander Skaza: Živo življenje Jožeta Koruze. Jezik in slovstvo. 3-4/2016. 15–19.

Aleksander Skaza: The lively life of Jože Koruza. Jezik in slovstvo. 3-4/2016. 15–19.

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2016|3-4|15-19Irena Orel: O slovenskem jeziku v literarnozgodovinskih razpravah Jožeta Koruze v Jeziku in slovstvu. Jezik in slovstvo. 3-4/2016. 21–33.
Prispevek se ob uvodnem spominu na profesorja in mentorja Jožeta Koruzo osredotoča na predstavitev 14 prispevkov iz starejše književnosti, objavljenih v Jeziku in slovstvu med letoma 1972 in 1983, ki vsebujejo tudi jezikovno tematiko. Sintetično, analitično ali problemsko osvetljujejo zgodovino vseh treh literarnih zvrsti in različnih besedilnih vrst iz vseh obdobij: od starocerkvenoslovanskega izročila (slovenski zapis v glagolici iz 15. stol.), začetkov posvetnega pesništva, slovenskih molitvenih obrazcev z oživljanjem teze o pisni tradiciji v srednjem veku, od 16. stol. dalje besedil uradnega in pravnega značaja, posvetnih verzifikacij pred Pisanicami, božične pesmi, verskih iger, v 18. in 19. stol. umetnega pesništva (Vodnik, Stanič idr.) in posvetne dramatike (Dev, Linhart, Drabosnjak, Levstik). Jezik je v njih opredeljen glede na vlogo in rabo v različnih družbenih slojih, funkcijah, literarnih zvrsteh ali žanrih in kot literarno izrazilo z navedbo knjižnih in narečnih skladenjskih, besednih in slogovnih posebnosti.
Ključne besede: Jože Koruza, zgodovina slovenskega jezika, starejše slovensko slovstvo, Jezik in slovstvo

Irena Orel: About the Slovenian language in the literary history articles of Jože Koruza published in the journal Jezik in slovstvo (Language and Literature). Jezik in slovstvo. 3-4/2016. 21–33.
The article begins with a brief reminiscence of professor and mentor Jože Koruza and focuses on a presentation of the 14 articles from the earlier literature, which also include linguistic topics, published in the journal Jezik in slovstvo between 1972 and 1983. The contributions synthetically, analytically or thematically highlight the history of all three literary genres and different text types in all periods: from the Old Church Slavonic tradition (a Slovenian Glagolitic document from the 15th century), Slovenian prayer forms in reviving the thesis of the written tradition in the Middle Ages, official and legal texts from the 16th century onwards, the beginnings of secular poetry, Christmas carols, religious plays, and art poetry (Vodnik, Stanič) and secular drama (Dev, Linhart, Drabosnjak, Levstik) in the 18th and 19th centuries. In these works, language is defined depending on its application and use in a variety of social classes, functions, literary genres or types, and as literary expression with the typical syntactic, lexical and stylistic features of the standard language and of dialects.
Keywords: Jože Koruza, history of the Slovenian language, older Slovenian literature, Jezik in slovstvo

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2016|3-4|21-33Herta Maurer-Lausegger: Koroško bukovništvo skozi čas. Jezik in slovstvo. 3-4/2016. 35–48.
Literarno-sociološko zanimiv pojav koroškega bukovništva je bil razširjen predvsem na koroško-gorenjsko-štajerskem območju. Bukovniki so bili preprosti ljudje kmečkega in obrtniškega stanu, ki so med ljudstvom razširjali in gojili narečno obarvana slovenska ljudska besedila religioznih, apokrifnih in mističnih vsebin. V fazi prepisovalcev so se opirali na protestantsko pisno tradicijo (od 16. stoletja dalje), sredi 18. stoletja je sledilo obdobje prevajanja (iz nemščine), ki mu je proti koncu 18. stoletja sledilo klasično bukovništvo. Bukovniška besedila so jezikovno neustaljena in se pojavljajo v številnih tiskanih in rokopisnih variantah, kar je nakazano ob primeru odlomkov iz koroške Duhovne brambe, zbirke apokrifnih molitvic in žegnov.
Ključne besede: bukovništvo, ljudski spisi, substandardna različica slovenščine 18. in 19. stoletja na Koroškem, ljudsko slovstvo, apokrifne molitve, avtorstvo, bukovniški jezik, različice Duhovne brambe

Herta Maurer-Lausegger: Carinthian popular writings (folklore texts) in the course of time. Jezik in slovstvo. 3-4/2016. 35–48.
The phenomenon of Carinthian popular style writings, which is of literary and sociological interest, was known above all in the Carinthian-Upper Carniolan-Styrian regions. The authors were simple people, usually either farmers or craftsman, who spread popular texts with religious, apocryphal and mystic content written in a Slovenian regional substandard. In the copying phase, they based their writings on protestant texts (from the 16th century onwards). This was followed by a translating phase (from German, mid 18th century) and crowned by the so-called classic bukovništvo (towards the end of the 18th century). The language in these texts, which appear in numerous printed and manuscript versions, is diverse and inconsistent. This is illustrated by passages from the Carinthian Duhovna bramba, a compilation of apocryphal prayer and ancient blessing formulas.
Keywords: bukovništvo, popular style writings, supradialectal substandard Slovene of the 18th and 19th centuries in Carinthia, folk literature, apocryphal prayers, authorship, bukovniki language, versions of Duhovna bramba

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2016|3-4|35-48Monika Deželak Trojar: Oris J. L. Schönlebna kot govornika in pridigarja. Jezik in slovstvo. 3-4/2016. 49–58.
Prispevek predstavlja Janeza Ludvika Schönlebna (1618–1681) kot govornika in pridigarja, njegovo dejavnost na retoričnem področju razdeli v tri glavna obdobja. Iz Schönlebnovega zgodnjega govorniškega obdobja se je ohranilo devet govorov in hvalnice habsburških vladarjev, ki so se izkazali za pomembne častilce Brezmadežne Marije. V svojem najaktivnejšem obdobju je Schönleben za tisk pripravil štiri zbirke pridig v nemščini in latinščini, trije govori pa so bili natisnjeni samostojno. Če bi se ohranile tudi njegove rokopisne pridige, bi bil njegov opus bogatejši za pet zbirk. V zadnjih letih življenja je nastopal le še v vlogi priložnostnega pridigarja, postumno je izšel njegov pridigarski priročnik z alegorijami. Sklepni del prispevka oriše glavne značilnosti njegovih pridig in pokaže, da se je Schönleben oklepal klasičnega jezuitskega cerkvenega govorništva potridentinskega obdobja, da pa je v njegovem osebnem pridigarskem slogu mogoče zaznati tudi nekaj značilnosti sočasnih baročnih retoričnih prvin.
Ključne besede: Janez Ludvik Schönleben (1618–1681), govorništvo, retorska proza, pridiga, cerkveno govorništvo potridentinskega obdobja

Monika Deželak Trojar: A Sketch of Johann Ludwig Schönleben as an Orator and Preacher. Jezik in slovstvo. 3-4/2016. 49–58.
The article presents Johann Ludwig Schönleben (1618–1681) as an orator and preacher, and addresses his rhetorical activity through three main periods. From his early rhetorical period, nine speeches have been preserved as well as his odes to Habsburg rulers, who proved to be important venerators of the Virgin Mary. During his most active period, Schönleben prepared four collections of sermons in German and Latin for publication, and three of his speeches were printed independently. If his manuscript sermons had also been preserved, his oeuvre would have included five additional collections. Towards the end of his life, Schönleben only appeared in the role of an occasional preacher; a preacher’s manual with allegories was printed posthumously. The conclusion outlines the main characteristics of his sermons and shows that Schönleben clung to the traditional Jesuit ecclesiastical rhetoric of the post-Tridentine period, even though his personal preaching style also displayed certain features of contemporary Baroque rhetorical elements.
Keywords: Johann Ludwig Schönleben (1618–1681), oratory, rhetorical prose, sermon, ecclesiastical rhetoric of the post-Tridentine period

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2016|3-4|49-58Luka Vidmar: Franc Wützenstein: prvi romanopisec na Kranjskem. Jezik in slovstvo. 3-4/2016. 59–69.
Prispevek obravnava malo znanega kranjskega pisatelja Franca barona Wützensteina (1631‒1677). Najprej pokaže, kako se je védenje o njegovih delih tako v slovenskem kakor v nemškem prostoru dolgo časa ohranjalo samo po Valvasorjevi zaslugi. V nadaljevanju opiše zgodovino Wützensteinove družine na Kranjskem in rekonstruira njegovo življenje od rojstva v Ljubljani do smrti na gradu Lebek pri Vačah. Na koncu predstavi njegova dela: Vulcani Liebes-Garn (1669), ki je prevod romana La rete di Vulcano Ferranteja Pallavicina, roman Schicksel der lieben Bellimire und Corilanders (1671), za katerega še ni jasno, ali je izvirno ali prevodno delo, in La perfetta maritata oder die vollkommene Vermählte (1687), ki je prevod priročnika La perfecta casada Luisa de Leóna. Za zdaj ni znan noben izvod dela La muta loquace, das ist: die Stumm-Redende, ki je bilo najbrž prevod romana La muta loquace Giovannija Antichia.
Ključne besede: Franc Wützenstein, Ferrante Pallavicino, roman, kranjska književnost, nemška književnost, italijanska književnost

Luka Vidmar: Franc Wützenstein: The First Novel Writer In Carniola. Jezik in slovstvo. 3-4/2016. 59–69.
The paper deals with the almost unknown Carniolan writer Baron Franz von Wützenstein (1631‒1677). It first shows that, until the end of the 20th century, Valvasor was the only one to preserve some knowledge of his works for the intellectual public in Slovenia and Germany. It then describes the history of Wützenstein’s family in Carniola and reconstructs his life from his birth in Ljubljana to his death in the Lebek Castle near Vače. Finally, it describes his works: Vulcani Liebes-Garn (1669), which is a translation of the novel La rete di Vulcano by Ferrante Pallavicino; the novel Schicksel der lieben Bellimire und Corilanders (1671), which is either an original or translated work; and La perfetta maritata oder die vollkommene Vermählte (1687), which is a translation of the manual La perfecta casada by Luis de León. There is still no known extant copy of the work La muta loquace, das ist: die Stumm-Redende, which was probably a translation of the novel La muta loquace by Giovanni Antichio.
Keywords: Franz Wützenstein, Ferrante Pallavicino, novel, Carniolan literature, German literature, Italian literature

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2016|3-4|59-69Igor Grdina: H književnosti enega jezika. Jezik in slovstvo. 3-4/2016. 71–80.
Srednjeveški fevdalni tridelni stanovski red klerikov, bojevnikov in kmetov ter obrtnikov je ob funkcijski poznal tudi jezikovno razplastenost, na Slovenskem na latinščino, nemščino in slovenščino. Glavno kohezijsko sredstvo med redovi je postala krščanska religija, ki je zaradi univerzalnosti odrešenjskega sporočila terjala (pismensko) rabo vseh treh idiomov, slovenskega v pridigah, spovednih obrazcih in temeljnih molitvah, s čimer je sooblikovalo jezikovne skupnosti. Članek prikazuje širjenje govorjene in pisane slovenščine v vse rede in za vse rabe od srednjega veka preko reformacije do prosvetljenskega Zoisovega salona in Pohlinovega kroga.
Ključne besede: slovenščina, zgodovina, družbeni sloji, krščanstvo

Igor Grdina: To the literature of one language. Jezik in slovstvo. 3-4/2016. 71–80.
The medieval feudal tripartite social order of clerics, warriors, and farmers and craftsmen also produced language division into Latin, German and Slovenian. The main cohesive means became the Christian religion, which, due to the universality of the salvific message, demanded the use of Slovenian in sermons, sacrament of penance and basic prayers, and thus (co-)shaped language communities. The article shows the spread of spoken and written Slovenian in all three orders and for all uses from the Middle Ages, through the Reformation, to the Enlightenment circle of Zois and Pohlin.
Keywords: Slovenian, history, social classes, Christianity

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2016|3-4|71-80Blanka Bošnjak: Narativne strategije v pridigah Matije Vertovca. Jezik in slovstvo. 3-4/2016. 81–89.
Matija Vertovec (1784–1851) je bil rojen na Vipavskem; kot duhovnik se je ukvarjal še z zgodovino, zemljepisom, kemijo, fiziko, astronomijo, prav tako s kmetijstvom, zlasti z vinogradništvom in kletarstvom; sodeloval je pri Bleweisovih Novicah od ustanovitve leta 1843. Bil je priljubljen pridigar: izbor svojih pridig in govorov je objavil v knjigi Shodni ogovori (1850); v njih so prisotne različne narativne strategije in strukture: retorično oblikovanje pripovednih zgledov, dramatičnost dogodkov, slikovitost opisa, imaginacija, medbesedilni postopki ipd.
Ključne besede: Matija Vertovec, pridiga, narativne strategije

Blanka Bošnjak: Narrative strategies in Matija Vertovec’s sermons. Jezik in slovstvo. 3-4/2016. 81–89.
Matija Vertovec (1784–1851) was born in Vipavsko. As a priest, he was also engaged in history, geography, chemistry, physics and astronomy, as well as agriculture, wine-growing and winery in particular. He was a member of Bleiweis’s Novice from the day of their establishment in 1843. Vertovec was a popular preacher and published some of his selected sermons and speeches in the book Shodni ogovori (1850), in which we can find various narrative strategies and structures: rhetorically formed narrative examples, the drama of events, picturesque descriptions, imagination, intertextual processes, etc.
Keywords: Matija Vertovec, sermon, narrative strategies

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2016|3-4|81-89Aleksander Bjelčevič: Osnove verzologije: iregularni verz in cezura. Jezik in slovstvo. 3-4/2016. 91–109.
Članek je nadaljevanje članka Kako poučevati verzologijo: silabotonična metrika in ritmika iz številke 3-4 Jezika in slovstva (Bjelčevič 2015); ker pa presega potrebe srednje šole, sem ga poimenoval Osnove verzologije. Tokrat obravnavam dva ali tri pojave, o katerih šolske knjige včasih govorijo napak, npr. cezura in iregularni verz vs. svobodni verz.
Ključne besede: iregularni verz, cezura, svobodni verz, jambski enajsterec, epski deseterec

Aleksander Bjelčevič: Introduction to Verse Theory: Irregular Accentual-Syllabic Verse and Caesura. Jezik in slovstvo. 3-4/2016. 91–109.
We describe and define two concepts: irregular accentual-syllabic (syllabotonic) verse and caesura. Irregular accentual-syllabic verse is a type of poetic composition in which lines of the same rhythm (e.g., iambic) but very different lengths (e.g., 4, 5, 7, 8, 11, 14 syllables) follow each other in an unpredictable order and have stanzas of variable lengths. This is not yet free verse, as it preserves iambic, trochaic or amphibrachic, etc. rhythm. In accentual-syllabic and syllabic versification, caesura is an obligatory word boundary at a fixed place in every line of a poem (in Serbo-Croatian deseterac and its trochaic imitations, it is after the 4th syllable). Therefore, caesura is not a pause. Slovenian metres with caesura are: trochaic 8-, 10-, 12-, 14-, 15-, 16-syllable lines with caesuras after the 8-th syllable; Nibelungen verse has a caesura after the 7th syllable, iambic 12-syllable alexandrine after the 6th syllable, amphibrachic 11- and 12-syllable lines after the 6th syllable, etc., whereas iambic pentameter has no caesura.
Keywords: irregular verse, caesura, free verse, iambic pentameter, epic decasyllable

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2016|3-4|91-109Denis Poniž: Jože Koruza, Slovenska dramatika 1945–1965. Jezik in slovstvo. 3-4/2016. 111–120.
Pri projektu Slovenska književnost 1945–1965, ki ga je v dveh knjigah leta 1967 pripravila skupina mladih literarnih znanstvenikov s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, je sodeloval tudi Jože Koruza, ki je predstavil sodobno dramatiko. Postopek, s katerim je analiziral posamezna dramska besedila in opuse dramatikov in dramatičark, je smiselno uporabil za oblikovanje nekaj pomensko in/ali oblikovno sorodnih skupin. Pri tem se je oprl na tri metodološka izhodišča. Avtorje in avtorice je razvrstil v pet oblikovnih in idejnih formacij ter izpostavil podobnosti in različnosti dramaturških struktur, ki so jih uporabili pri pisanju svojih dram. Pri tem je razvil dramaturško analizo v študiji obravnavanih besedil in tako pokazal na posebnosti, ki dramska besedila ločujejo od drugih književnih besedil. Svoje analitične postopke pa je ves čas kritično reflektiral in jih, kolikor so mu dopuščale razmere v tedanji družbi, razvijal mimo ideoloških omejitev.
Ključne besede: Jože Koruza, slovenska dramatika, dramaturgija, analiza dram, periodizacija

Denis Poniž: Slovenian Drama 1945–1965, Jezik in slovstvo . Jezik in slovstvo. 3-4/2016. 111–120.
The project Slovenian Literature 1945–1965 was published in two books in 1967 by a group of young literary scholars from the Faculty of Arts of the University of Ljubljana. One of the participants was Jože Koruza, who discussed contemporary drama. In order to analyse individual works and dramatists’ opuses, and to logically classify them into several semantically and/or conceptually related groups, he used a process that relied on three methodological bases. He placed writers into five morphological and conceptual formations and stressed both the similarities and the differences of the dramaturgical structures in their writing. He thus developed dramaturgical analysis when studying these texts and showed the features that separate dramatic works from other literary texts. However, he always critically reflected on his analytical processes, and, as much as was possible in the society of the time, developed them beyond ideological boundaries.
Keywords: Jože Koruza, Slovenian drama, dramaturgy, drama analysis, periodisation

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2016|3-4|111-120Tomaž Toporišič: Jože Koruza, sodobna slovenska dramatika in gledališče. Jezik in slovstvo. 3-4/2016. 121–129.
Razprava izhaja iz velikokrat spregledanega dejstva, da je Jože Koruza že od samih začetkov svojega raziskovanja dramatike pripadal skupini Odra 57, ki je izvedla prvo estetsko revolucijo v slovenski dramatiki, gledališču in kulturi po drugi svetovni vojni. Tako je hkrati soustvarjal sodobno slovensko dramatiko in gledališče. Spletu, dialogu in prepletu obeh je ostal zvest tudi v svojih zgodovinskih raziskavah sodobne slovenske dramatike, ki jo je vztrajno vpenjal v sodobno evropsko sceno na eni strani, ter v njen dialog s sodobnim gledališčem v Sloveniji na drugi strani. Tako je izoblikoval prvi zgodovinski pregled panorame sodobne povojne dramatike ter zaznal in analiziral bistvene odmike od ibsenovske in socialnorealistične dramatike.
Ključne besede: Oder 57, sodobna slovenska dramatika, absurdna drama, eksperimentalna gledališča, estetska revolucija

Tomaž Toporišič: Jože Koruza, contemporary Slovenian drama and theatre. Jezik in slovstvo. 3-4/2016. 121–129.
The essay begins with the assumption that Jože Koruza commenced his research on Slovenian contemporary drama and theatre along with his important activities as a founding member of the first experimental stage in Slovenia Oder 57 (Stage 57). His work as a historian and theoretician of Slovenian drama therefore interlinked with his theatrical activities. When writing about the specificity of Slovenian contemporary drama, he also wrote about its interdependence and dialogical relation with contemporary European drama and theatre after WWII. At the same time, however, he explored in detail the interaction of Slovenian textual, theatrical, cultural and political practices during the first and second aesthetic and theatrical revolution, that is, in the 1960s and 1970s.
Keywords: Stage 57, Contemporary Slovenian Drama, Theatre of the Absurd, Experimental theatres, aesthetic revolution

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2016|3-4|121-129Mateja Pezdirc Bartol: Fluidnost identitete v dramatiki Matjaža Zupančiča. Jezik in slovstvo. 3-4/2016. 131–140.
V dramskem opusu Matjaža Zupančiča zaseda vprašanje identitete osrednje mesto, saj se kaže že v njegovem dramskem prvencu Izganjalci hudiča, prvič objavljenem leta 1989, kot v do sedaj zadnjem napisanem delu Prehod iz leta 2015. Matjaža Zupančiča zanimajo protislovja sodobnega sveta, skrajne situacije, ki izzovejo vprašanje človekove identitete. V ospredju pa ni kulturna ali nacionalna identiteta, temveč vedno posameznik v odnosu do kolektiva in/ali sistema.
Ključne besede: slovenska dramatika, slovensko gledališče, Matjaž Zupančič, identiteta, družba, mediji, potrošništvo

Mateja Pezdirc Bartol: Fluid identity in the plays of Matjaž Zupančič. Jezik in slovstvo. 3-4/2016. 131–140.
In the dramatic work of Matjaž Zupančič, the question of identity takes centre stage, as is already evident in his dramatic debut The Exorcists (Izganjalci hudiča), first published in 1989, as well as in his most recent work, The Passage (Prehod), from 2015. Matjaž Zupančič is interested in the contradictions of the modern world, extreme situations provoked by the question of human identity. He is not, however, interested in cultural or national identities, but rather in the individual in his/her relationship with the collective and/or system.
Keywords: Slovenian drama, Slovenian theatre, Matjaž Zupančič, identity, society, media, consumerism

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2016|3-4|131-140Tone Smolej: Slovenska recepcija Pierra Corneilla. Jezik in slovstvo. 3-4/2016. 141–150.
Avtor v članku raziskuje slovensko recepcijo Pierra Corneilla. Osredinja se na prve bralce in zgodnje omembe ter zapise. Znotraj recepcije analizira tudi stance iz Cida, Medeje in Polievkta v prevodih Marije Javoršek. Raziskuje pa tudi Filipčičevo produktivno recepcijo Psihe.
Ključne besede: Pierre Corneille, Emil Filipčič, slovenska recepcija

Tone Smolej: The Slovenian reception of Pierre Corneille. Jezik in slovstvo. 3-4/2016. 141–150.
The paper explores the Slovenian reception of Pierre Corneille, progressing from the first readers in the 17th century to the present. This topic is complemented through an analysis of the stanzas employed by Marija Javoršek in the Slovenian translations of Le Cid, Médée and Polyeucte, as well as Emil Filipčič’s productive reception of Psyché.
Keywords: Pierre Corneille, Emil Filipčič, Slovenian reception

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2016|3-4|141-150Ivana Zajc: Sodobne spremembe didaskalij: primer besedil Simone Semenič, Jezik in slovstvo. Jezik in slovstvo. 3-4/2016. 151–162.
Članek predstavi spremenjeno vlogo didaskalij v sodobni slovenski dramatiki na primeru besedil Simone Semenič. Novi pojavi v didaskalijah njihova ustaljena pravila kršijo ali poudarijo. Didaskalije Simone Semenič poudarjajo pripovedno funkcijo tradicionalnih didaskalij. Nosilec te funkcije je lahko lik, ki izreka didaskalije, ali dramski avtor, s čimer je v besedilu poudarjen avtorski komentar, ki usmerja bralčevo interpretacijo besedila. Članek analizira vlogo didaskalij pri uokvirjanju dramskega dela in tvorbi metadrame.
Ključne besede: didaskalije, Simona Semenič, pripovedovanje, naratologija drame, metadrama, uokvirjanje

Ivana Zajc: Contemporary changes in stage directions: The case of the texts of Simona Semenič. Jezik in slovstvo. 3-4/2016. 151–162.
The article presents the changed role of stage directions in contemporary Slovenian drama in the case of the texts of Simona Semenič. New phenomena in stage directions are based on the traditional characteristics of stage directions, which are subverted or strongly emphasised. The stage directions of Simona Semenič emphasise the narrative function of traditional stage directions. The bearer of this feature can be a character who gives stage directions or the dramatic author, in which case the author’s comment is highlighted in the text, thus guiding the reader’s interpretation. The article analyses the role of stage directions in framing the dramatic work and in the formation of metadrama.
Keywords: stage directions, Simona Semenič, narration, narratology of drama, metadrama, framing

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2016|3-4|151-162Primož Jesenko, Blaž Lukan, Gašper Troha, Stephen Greenblatt: V branje vam priporočamo. Jezik in slovstvo. 3-4/2016. 163–164.

Primož Jesenko, Blaž Lukan, Gašper Troha, Stephen Greenblatt: Recommended Readings. Jezik in slovstvo. 3-4/2016. 163–164.

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2016|3-4|163-164