Prva stranŠtevilka 4/2013 ~ Issue 4/2013Uvodnik/Editorial
Silvija Borovnik
Zamejska književnost? Manjšinska književnost?

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2013|4|3-4Andrej Leben: Slovenska literatura na avstrijskem Koroškem: manjšinska – regionalna? Jezik in slovstvo. 4/2013. 5–15.
Prispevek osvetljuje konceptualne spremembe pri obravnavanju in označevanju slovenske literature na avstrijskem Koroškem v diskurzih literarne vede in s strani literarnih ustvarjalcev na ozadju družbenopolitičnih kontekstov in literarnega razvoja v preteklih desetletjih. Zlasti novejše pisateljske prakse kažejo, da etnična, jezikovna in geografska merila ne zadostujejo več za celostno opredelitev predmeta, saj sega literatura slovenskih avtorjev na Koroškem od pisanja v slovenskem jeziku preko hibridnih jezikovnih oblik do pisav v nemščini in drugih jezikih, literarne podobe stvarnosti in prostora, ki zadevajo preteklost in sedanjost koroških Slovencev, pa ustvarjajo tudi avtorji, ki niso pripadniki manjšine.
Ključne besede: avstrijska Koroška, književnost, literarna veda, diskurz

Andrej Leben: Slovenian Literature in Austrian Carinthia: Minority-Regional Literature? Jezik in slovstvo. 4/2013. 5–15.
The contribution sheds light on conceptual changes in the treatment and designation of Slovenian literature in Austrian Carinthia, both within the discourse of literary science and on the part of literary authors, on the backdrop of the sociopolitical contexts and literary development of the past decades. Recent literary practices, in particular, demonstrate that ethnic, linguistic and geographical criteria are inadequate for a comprehensive definition of the subject, especially in light of the fact that the literature of Slovenian authors in Carinthia ranges from Slovenian writings via hybrid language forms to writings in German and other languages. At the same time, literary images of the reality and space concerning the past and present of Carinthian Slovenes are also being created by authors who do not belong to a minority.
Keywords: Austrian Carinthia, literature, literary science, discourse

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2013|4|5-15Silvija Borovnik: Lipuševi deli Boštjanov let in Poizvedovanje za imenom kot sklepanje kroga s krepkejšo črto. Jezik in slovstvo. 4/2013. 17–26.
V najnovejšem proznem besedilu Florjana Lipuša z naslovom Poizvedovanje za imenom, ki je izšlo v letu 2013, deset let po zadnjem objavljenem delu Boštjanov let iz leta 2003, je zanimivo opazovati, v čem sta si besedili podobni, kje se dopolnjujeta in kako zadnje izhaja iz vseh prejšnjih, pa tudi prestopa okvir vsega doslej napisanega.
Ključne besede: Lipuševa proza, slovenska književnost v Avstriji, slovenski jezik kot identiteta

Silvija Borovnik: Lipuš’s The Flight of Boštjan and Inquiry After a Name as Drawing the Full Circle with a Stronger Line. Jezik in slovstvo. 4/2013. 17–26.
It is interesting to observe similarities between the latest prose text of Florjan Lipuš entitled Inquiry After a Name from 2013 and The Flight of Boštjan published ten years earlier, in 2003, as well as how the two works complement each other and how the latest one originates from all of the earlier ones, while at the same time transcending everything that was written before.
Keywords: Lipuš’s prose texts, Slovenian literature in Austria, Slovenian language as identity

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2013|4|17-26Denis Poniž: Izkoreninil se bom/Mich ausgraben – poezija Janija Oswalda v presečišču dveh svetov. Jezik in slovstvo. 4/2013. 27–35.
V članku želimo na primeru dveh pesniških zbirk Janija Oswalda, Babylon/Babilon in Achillenverse, spregovoriti o odnosu mlajše generacije slovenskih pesnikov na avstrijskem Koroškem do dvojezične stvarnosti, ki opredeljuje njihovo ustvarjanje. V določanju značilnosti lastne poetike v prostoru socialno-politične stvarnosti je Oswald s svojo poetiko izstopil iz modela slovenske nacionalnoobrambne literature in ta model nadomestil z jezikovno igro, ki uporablja prijeme konkretne poezije, obenem pa skuša razumeti dvo- ali celo trijezično stvarnost regionalnega prostora med Alpami in Jadranom, a še posebej »koroško stvarnost«, ki živi med regionalizmom in multikulturnostjo.
Ključne besede: Jani Oswald, Mladje, zamejska poezija, dvojezičnost, jezikovna igra

Denis Poniž: Eradicating Myself/Mich ausgraben – the Poetry of Jani Oswald at the Crossroads of Two Worlds. Jezik in slovstvo. 4/2013. 27–35.
In the article, on the basis of two collections of poetry by Jani Oswald, Babylon and Achillenverse, we seek to address the question of the young generation of Slovenian poets and their relationship to the bilingual reality that defines their creativity. In determining the features of his own poetics within the space of the sociopolitical reality, Oswald, with his poetics, steps outside the model of Slovenian national-defensive literature, replacing this model with a word play that deploys the strategies of concrete poetry, while also attempting to comprehend the bilingual or even trilingual reality of the region between the Alps and the Adriatic, particularly the “Carinthian” reality residing somewhere between regionalism and multiculturalism.
Keywords: Jani Oswald, Mladje, Slovenian migrant poetry in Austria, bilingualism, language play

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2013|4|27-35Marija Pirjevec: Vprašanje regionalizma in univerzalizma v Rebulovi prozi. Jezik in slovstvo. 4/2013. 37–47.
Ena vsebinskih stalnic pripovedne proze Alojza Rebule je srečanje med regionalnim in univerzalnim, kar je bistveni problem našega časa in tudi temeljno vprašanje današnje slovenske kulture. Gre za problem, na katerega so bili pozorni že nekateri domači in tuji kritiki, med njimi naj omenim Claudia Magrisa, ki je v knjigi Trst, obmejna identiteta zapisal, da izraža Rebula »s svojim zgodovinsko-simbolično-religioznim romanom V Sibilinem vetru (1968) parabolo o konfliktu med univerzalnostjo in partikularnostjo, med enotnostjo in različnostjo, kar je velik konflikt našega časa«. V svojih delih odpira Rebula primer tesne povezanosti med regionalnim in univerzalnim, ki lahko na obeh straneh segata v skrajnost. Skratka, gre za primer kontaminacije dveh temeljnih nasprotij. Prav regionalni determinizem, ki se je z vso intenziteto pojavil že v Rebulovih zgodnjih delih, je sprožil zagon v nasprotno smer, k univerzalizmu. Pri tem pa je značilno, da nikakor ne gre za univerzalizem razvezane vrste, saj je še vedno pripet na tradicijo in z njo globinsko determiniran.
Ključne besede: regionalizem, univerzalizem, Alojz Rebula, kratka proza

Marija Pirjevec: The Question of Regionalism and Universalism in the Prose of Alojz Rebula. Jezik in slovstvo. 4/2013. 37–47.
A constant topic in the narrative prose of Alojz Rebula is the encounter of the regional and the universal, which is both a fundamental problem of our time and a key question of contemporary Slovenian culture. The problem has drawn the attention of both national and international critics alike, amongst whom one could mention Claudio Magris, who, in his book Trieste, un'identitá di frontiera (Trieste, the Border Identity), writes that Rebula “with his historical-symbolic-religious novel Nel vento della sibilla (In Sybil’s Wind) (1968) conveys a parable of the conflict between the universal and the particular, between unity and heterogeneity, which is a severe conflict of our time.” In his opus, Rebula raises the question of the close interconnectedness between the regional and the universal, both of which can be protracted to their extremes. This is a case of contamination of two fundamental opposites. It was in fact regional determinism, which is found in Rebula’s early works in all of its intensity, that shifted the impetus in the opposite direction, towards universalism. It is, however, by no means a type of loose universalism, but rather one still firmly attached to tradition and profoundly determined by it.
Keywords: regionalism, universalism, Alojz Rebula, short prose

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2013|4|37-47Bogomila Kravos: Josip Tavčar na stečišču kultur. Jezik in slovstvo. 4/2013. 49–57.
V petdesetih letih prejšnjega stoletja so obiskovalci Slovenskega gledališča v Trstu navdušeno sprejeli dramski prvenec Josipa Tavčarja, ker je sporočilnost tega dela ponazarjala takratno čutenje Tržačanov. Tavčar je čez noč zaslovel in v naslednjih dramah razširil temi zunanjega videza in potrošništva na razvrednotenje etičnih pravil in slo po oblasti. Tematsko je zajemal iz dogajanja v svetu in govoril o Slovencih meščanih, ki živijo v skladu z zgodovinskim izročilom svojega prostora. Del kritike je v Tavčarjevem vzpostavljanju lastne subjektivitete videl izjemen dosežek gledališkega prizadevanja za uveljavljanje lastnega diskurza. Ko je v sedemdesetih letih v Trstu prevladala teza o trpečem zamejcu, ki mu je življenjski cilj ohranjanje slovenstva, je prvobitni tržaški diskurz izgubil veljavo. Tavčar je vztrajal pri svojem in še naprej analiziral sočasno tržaško stvarnost mimo vzpostavljenih kalupov. O tem priča štirideset dram, nekaj esejev, številne kritike, ciklusi predavanj in prevodi.
Ključne besede: Josip Tavčar, Trst, medkulturnost, stečišče kultur, manjšinskost, nacionalna identiteta

Bogomila Kravos: Josip Tavčar at the Convergence of Cultures. Jezik in slovstvo. 4/2013. 49–57.
In the 1950s, Josip Tavčar won wide acclaim from theatre goers attending the Slovenian National Theatre in Trieste for his first drama, which was a reflection of the sentiment of the citizens of Trieste at the time. Tavčar gained recognition over night, and in his subsequent plays extended the topics of external appearance and consumerism to the degradation of ethical rules and lust for power. Thematically, he was inspired by world events and spoke of the Slovenian bourgeoisie, who lived in accordance with the historical legacy of their environment. Within the context of theatre, part of literary criticism viewed Tavčar’s ability to establish his own subjectivity and his endeavours for the promotion of his own discourse as an extraordinary achievement. When, in Trieste in the 1970s, the presupposition of the suffering foreigner whose life goal is to preserve Slovenian identity became predominant, the original Trieste discourse lost significance. Tavčar persisted and continued to analyse the contemporary reality of Trieste outside the established models. Forty plays, a number of essays and many critical reviews, lecture cycles and translations bear witness to this.
Keywords: Josip Tavčar, Trieste, interculturalism, convergence of cultures, minority status, national identity

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2013|4|49-57David Bandelj: Nekaj opazk o najsodobnejši beneški poeziji. Jezik in slovstvo. 4/2013. 59–71.
Generacija sodobnih pesnikov in pesnic, ki deluje na območju Benečije, Rezije, Kanalske in Terske doline, je ustvarila svojevrsten fenomen v slovenski literaturi na italijanskem področju Furlanije - Julijske krajine. Ob pregledu silnic, ki te avtorje in avtorice zaznamujejo, bom skušal ponazoriti njihovo poetološko izbiro, da nadaljujejo tradicijo narečne poezije, vendar jo dopolnjujejo z vsebinskimi izbirami, ki so moderne in sveže, včasih tudi drzne, in raven pregovorno ljudske narečne poezije dvigajo v smer literarne umetnosti.
Ključne besede: Slovenci v Italiji, sodobna poezija, Benečija, Rezija, literarne generacije

David Bandelj: Some Remarks about the Most Recent Venetian Poetry. Jezik in slovstvo. 4/2013. 59–71.
A generation of poets operating in the regions of Benečija (Veneto), Rezija (Resia) and the Valleys of Kanal (Canale) and Ter (Torre) has produced a unique phenomenon in the Slovenian literature of the Italian region of Friuli Venezia Giulia. By examining the trends that distinguish these authors, I will attempt to exemplify their poetological decision to continue the tradition of vernacular poetry, which they upgrade with content selection that is fresh and modern, sometimes daring, in order to bring the level of vernacular poetry, traditionally perceived as folk poetry, to that of literary art.
Keywords: Slovenes in Italy, contemporary poetry, Veneto, Resia, literary generations

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2013|4|59-71Ocene in poročila/Reviews
Maja Smotlak
Jadranka Cergol: Med mero in misterijem. Antični svet v delih Alojza Rebule. Trst: Mladika, 2012

Zoran Božič
Alenka Žbogar: Iz didaktike slovenščine. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (Slavistična knjižnica 18), 2013

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2013|4|73-77V branje vam priporočamo/Recommended Readings
Ana Toroš, 2011: Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja. Nova Gorica: Univerza

Lelja Rehar Sancin, 2012: Nojevo pero 1. Rojstvo 20. stoletja v znamenju primorskih žena, rojenih do leta 1900. Trst: Založništvo tržaškega tiska ZTT-EST.

Nataša Jakop, Mateja Jemec Tomazin (ur.), 2013: Frazeološka simfonija. Sodobni pogledi na frazeologijo. Ljubljana: Založba ZRC

Ada Vidovič Muha, 2013: Moč in nemoč knjižnega jezika. Ljubljana: ZIFF

Boža Krakar Vogel (ur.), 2013: Slavistika v regijah – Nova Gorica. Slovenski slavistični kongres, Nova Gorica 2013. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (Zbornik Slavističnega društva Slovenije 24)

PDF: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2013|4|79-80