Prva stranŠtevilka 6/2009 ~ Issue 6/2009

PDF DATOTEKEHelena Dobrovoljc: Pravopisna obravnava imen znamk in industrijskih izdelkov ter posledice spreminjanja njihovih lastnoimenskih funkcij. Jezik in slovstvo. 6/2009. 3–16.
V prispevku je prikazana jezikoslovna obravnava imen znamk in industrijskih izdelkov kot skupine stvarnih lastnih imen. Prek sprememb na različnih jezikovnih ravninah je nakazan proces spreminjanja lastnoimenskih funkcij znamk v različnih stopnjah – vse do prehoda v občno ime. Ob nastanku generičnih imen iz blagovnih znamk je predstavljena obravnava teh imen v slovarjih druge polovice 20. stoletja, posebej pa so orisane pomanjkljivosti aktualne kodifikcije. Ob primeru znamke Teflon so opisane zadrege, nastale zaradi protislovja med pravnimi zakoni ter marketinškimi in jezikovnimi načeli.
Ključne besede: hrematonimi | imena znamk | apelativizacija | generična imena | normiranje | pravopis

Helena Dobrovoljc: The Orthographic Treatment of Brand Names and the Names of Industrial Products and the Consequences of the Modification of their Proper Name Function. Jezik in slovstvo. 6/2009. 3–16.
The article presents a linguistic treatment of brand names and the names of industrial products as groups of concrete proper names. Through changes at various levels of linguistic analysis, the process of the modification of the proper name function of brand names to various degrees is demonstrated, including its transition to a common name. Alongside the emergence of generic names from brand names there is a presentation of the treatment of these names in dictionaries from the second half of the 20th century, with an emphasis on providing an outline of the deficiencies of the actual codification. For the example of Teflon, an outline is provided of the difficulties arising from the contradiction between legislation and marketing principles, as well as linguistic principles.
Keywords: common proper names (chrematonyms) | brand names | appellativization | generic names | codification | orthographySimona Šumrada: Eksplicitacija v prevodih političnih govorov – korpusna analiza. Jezik in slovstvo. 6/2009. 17–35.
V letu 2008 sta Evropski uniji predsedovali Slovenija in Francija. Obe državi sta na spletu objavljali govore in druga sporočila za javnost s prevodi. Glede na relativno primerljivost situacije, v kateri so prevodi nastajali, bi bilo zanimivo opraviti celovito analizo dokumentov, prevedenih v okviru dveh državnih institucij. Članek se omejuje le na analizo pojavov, povezanih z eksplicitacijo, kot se kaže v prevodih v francoščino in angleščino glede na slovenski izvirnik. Temelji na vzporednem in primerljivem delu korpusa besedil političnih govorov. Predstavljeni so rezultati kvantitativne in v manjši meri kvalitativne analize, ki se nanašajo predvsem na eksplicitacijo kazalnih zaimkov v samostalniški rabi. Ti so namreč v prevodih slovenskih političnih govorov pogosto nadomeščeni s samostalniško anaforo, ki je kohezijsko močnejša vez.
Ključne besede: eksplicitacija | politični govori | korpusno prevodoslovje | kohezija | konceptualna anafora

Simona Šumrada: Explicitation in Translations of Political Speeches – a Corpus Analysis. Jezik in slovstvo. 6/2009. 17–35.
In 2008, Slovenia and France presided over the European Union. Both countries published translations of speeches and other public communication on the Internet. In view of the relative comparability of the situation in which the translations came about, it would be interesting to undertake a complete analysis of the documents translated within the framework of the two state institutions. The present article is limited to an analysis of phenomena linked with explicitation, as they appear in translations into French and English with regard to the Slovene original. It is based on a parallel and comparative section of a corpus of political speech texts. The results of quantitative and, to a lesser extent, qualitative analysis are presented, based primarily on the explicitation of demonstrative pronouns in noun usage. In translations of Slovene political speeches these are often replaced by noun anaphora, which is a stronger cohesive link.
Keywords: explicitation | political speeches | corpus translation studies | cohesion | conceptual anaphoraVeronika Tratnik: Gert Hofmann in Slovenci: podoba Slovenije v romanu Lektor v Ljubljani. Jezik in slovstvo. 6/2009. 37–55.
Namen tega prispevka je, kot prvo, v nekaj potezah predstaviti nemškega avtorja Gerta Hofmanna, ki je v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja s svojim ustvarjalnim opusom vzbudil pozornost evropske javnosti, z romanom Die Fistelstimme (1980, poslovenjen kot Lektor v Ljubljani, 1982) pa navdušil tudi slovenske kulturniške kroge. Nadalje se bo članek podrobneje ukvarjal z imagološko analizo slovenskih narodnostnih podob in stereotipov, zarisanih v omenjenem Hofmannovem besedilu, pri čemer se bo opiral na teoriji francoskega imagologa Daniela-Henrija Pageauxa in slovenskega psihologa Janka Muska, na kratko pa predstavil tudi pomembnejše literarnokritiške poglede na pisateljevo doživljanje slovenskega okolja.
Ključne besede: vprašanje univerzitetnega romana | imagološka podoba Slovenije v nemškem nacionalnem kontekstu | nacionalni stereotipi | slovenska univerza in študentje | slovenska samomorilnost

Veronika Tratnik: Gert Hofmann and Slovenes: the Image of Slovenia in the Novel Die Fistelstimme. Jezik in slovstvo. 6/2009. 37–55.
The purpose of the present article is firstly to present in broad strokes the German author Gert Hofmann, who in the 1970s and 1980s attracted a great deal of attention amongst the European public with his creative opus. The novel Die Fistelstimme (1980, translated into Slovene as Lektor v Ljubljani, 1982) also enthused Slovene cultural circles. In the continuation, the article will present a more detailed treatment of the imageological analysis of the Slovene national images and stereotypes sketched in Hofmann’s above mentioned text, in so doing referring to the theory of the French imageologist Daniel-Henri Pageaux and the Slovene psychologist Janek Musek. It will also briefly present the most important literary critical views of the writer’s experience of the Slovene environment.
Keywords: the question of university novel | imagological picture of Slovenia in German national context | national stereotypes | Slovene university and the students | Slovene suicidalityMatija Ogrin, Tomaž Erjavec: Ekdotika in tehnologija: elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva. Jezik in slovstvo. 6/2009. 57–72.
Zbirka znanstvenokritičnih izdaj eZISS je nastala s povezavo treh prvin: z oživljenim zanimanjem za primarne vire slovenskega slovstva; z intenzivno metodološko vpeljavo temeljnih filološko-historičnih ved, zlasti ekdotike ali tekstne kritike; in naposled z uporabo sodobnih odprtih standardov elektronskega označevanja in obdelave besedil. Članek predstavi izhodišča in metode, uporabljene v pripravi teh znanstvenih izdaj, zlasti povezanost teh metod s tehnologijo elektronskega označevanja besedil. Priprava izdaj je temeljila na smernicah konzorcija Text Encoding Initiative (TEI), v katerih se tehnološki standardi povezujejo s klasičnimi filološkimi metodami znanstvenokritičnih izdaj. Ta pristop se je izkazal kot smiseln tudi za izdajanje znanstvenokritičnih izdaj slovenskega slovstva in je spodbudil intenzivnejše zanimanje za raziskovanje in objavljanje primarnih virov slovenske književnosti.
Ključne besede: znanstvenokritične izdaje | slovenska književnost | ekdotika | tekstna kritika | XML | TEI

Matija Ogrin, Tomaž Erjavec: Ecdotics and Technology: the Electronic Critical Edition of Slovene Literature. Jezik in slovstvo. 6/2009. 57–72.
The collection of critical editions eZISS came about with the connection of three elements: the awakening of interest in primary sources of Slovene literature; the intensive methodological introduction of the fundamental philosophical-historical sciences, particularly ecdotics or text criticism; and finally the use of contemporary open standards for electronic text encoding and processing. The article presents the points of departure and methods used in the preparation of scientific publications, in particular those methods employing electronic text encoding technology. The preparation of the publications is based on guidelines issued by the consortium Text Encoding Initiative (TEI), by which technological standards are linked with the classical philological methods of critical editions. This approach has also proved fruitful for the issuing of critical editions of Slovene literature, and it has stimulated more intensive interest in the research and publication of primary sources of Slovene literature.
Keywords: critical editions | Slovene literature | ecdotics | text criticism | XML | TEIAlojzija Zupan Sosič: Prišleki kot maturitetni roman. Jezik in slovstvo. 6/2009. 73–88.
Maturitetni roman Prišleki (1984–1985) Lojzeta Kovačiča (1928–2004) je sodobni slovenski roman, ki zahteva sodobne pristope in razlage. Da bi bralec prebral besedilo poglobljeno in pravilno, se lahko na branje romana pripravi s poznavanjem osrednjih pojavov, potez ali značilnosti: realistični modernizem, esejizacija, pripovedni opis, ugankarski opis, otroška perspektiva, nezanesljivi pripovedovalec, avtobiografija in natančni spomin.
Ključne besede: realistični modernizem | esejizacija | pripovedni opis | ugankarski opis | otroška perspektiva | nezanesljivi pripovedovalec

Alojzija Zupan Sosič: Newcomers as a Matriculation Exam Novel. Jezik in slovstvo. 6/2009. 73–88.
The matriculation exam novel Newcomers (1984–1985) by Lojze Kovačič (1928–2004) is a contemporary Slovene novel that demands contemporary approaches and explanations. In order for the reader to read the text deeply and correctly he or she can prepare for reading by becoming familiar with the central phenomena, traits and characteristics: realistic modernism, essayization, narrative description, riddle description, the child’s perspective, the unreliable narrator, autobiography and precise memory.
Keywords: realistic modernism | essayization | narrative description | riddle description | the child’s perspective | the unreliable narrator | autobiography and precise memory